Ben Hautpmann - (D3S_33892)
Ben Hautpmann - (D3S_33892)
The Rafael Jerjen Quartet (Rafael Jerjen - bass; Paul dal Broi - piano; Ben Hautpmann - guitar; Evan Dorrian - drums) in a Christmas Concert at the Swiss Embassy --- Forrest, Canberra, ACT